Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) jest organizacją zapewniającą niezależny międzynarodowy zewnętrzny program oceny jakości (External Quality Assessment = EQA) oraz biegłości badań (Proficiency Testing = PT). QCMD oferuje szeroki zakres produktów do oceny jakości skupiając się przede wszystkim na biologii molekularnej. W programach QCMD bierze udział ponad 2000 laboratoriów z ponad 100 krajów. QCMD aktywnie współpracuje z innymi dostawcami produktów oceny jakości z całego świata.  

 Programy QCMD

Celem programów EQA jest pomoc w monitorowaniu i poprawie jakości w laboratoriach przez ocenę zdolności laboratoriów do wykorzystywania metod biologii molekularnej w rutynowej diagnostyce klinicznej.
Programy EQA oferowane przez QCMD wspierają wymagania obowiązujące w laboratoriach klinicznych oraz spełniają rolę edukacyjną.
Raporty i realne kontakty QCMD z uczestnikami programów EQA zapewniają każdemu laboratorium identyfikację problemów i ich rozwiązywanie, zapewniając równocześnie monitorowanie efektywności stosowanych procesów oceny jakości.

 Jak działają programy EQA z QCMD

Zarejestrowane laboratorium otrzymuje serię próbek, dobranych tak by odpowiadały klinicznemu obrazowi najbardziej znaczących patogenów oraz/i umożliwiały ocenę stosowanych metod analitycznych.
Laboratorium jest zobowiązane przebadać te próbki używając odczynników i sprzętu rutynowo stosowanego w laboratorium, musi też wypełnić formularz zawierający pytania dotyczące wyposażenia sprzętowego, metod diagnostycznych, odczynników oraz procedur stosowanych w laboratorium.
Rezultaty badanych uzyskane dla dostarczonych próbek oraz odpowiedzi na pytania kwestionariusza są wysyłane do QCMD w systemie „on line”.
Na zakończenie każdego okresu programów EQA, laboratoria uczestniczące w każdym z programów otrzymują wyniki EQA.
Pełny raport EQA oraz indywidualne raporty oceny jakości każdy z uczestników otrzymuje wkrótce po zakończeniu programów. Raporty te zawierają szczegółowe opracowanie dotyczące jakości pracy laboratoriów uczestniczących w programie oraz stosowanych technologii i metod diagnostycznych.
Opracowywane są też raporty dla określonych grup laboratoriów z poszczególnych krajów.
Dostępny jest podręcznik „on line” pomocny w pełnym zrozumieniu programu EQA.

 Dlaczego laboratoria powinny uczestniczyć w EQA 
Program EQA dostarcza laboratorium niezależną ocenę jakości.
To wzmacnia stosowany w laboratorium system oceny jakości i pomaga w dążeniu laboratorium do uzyskiwania jeszcze lepszej wiarygodności i odtwarzalności wyników badań.
Dodatkowo, zachęca się laboratoria akredytowane przez ISO 15189 lub inne podobne standardy jakości do udziału w programach EQA (jeżeli takie istnieją) lub to udziału w porównaniach między laboratoryjnych (rozdz. 5.6, ISO 15189).
Programy EQA są w wielu krajach obowiązkowe na mocy lokalnych przepisów.

 Cele i zadania programów EQA z QCMD 
Główne zadania QCMD i oferowanych programów EQA są następujące:
- zapewnić dostępność programów EQA
- zapewnić dostępność programów EQA, które na bieżąco edukują oraz gwarantują właściwe i weryfikowalne współzawodnictwo EQA
- zapewnić dostępność programów EQA, które wspierają regulaminy i przepisy stosowane w laboratoriach uczestniczących w programach
- zapewnić sprzężenie zwrotne i wymianę informacji na żądanie.
Ma to służyć monitorowaniu jakości pracy laboratorium dla potrzeb audytorów, krajowych organizacji zajmujących się jakością pracy oraz innych laboratoriów uczestniczących w programach EQA.
Główne zadania programów EQA z QCMD są analizowane i uzgadniane na poziomie zarządu QCMD, Rady Naukowej i ekspertów powoływanych przez QCMD.
Każdy program EQA z QCMD ma też swoje własne szczegółowe zadania. Są one zdefiniowane w specyfikacji każdego z takich programów w porozumieniu z ekspertami naukowymi QCMD.

 Organizacja QCMD

Zarząd QCMD jest całkowicie odpowiedzialny za zarządzanie sprawami finansowymi i prawnymi organizacji.
Jest też w pełni odpowiedzialny za strategiczną wizję „budowania jakości i kreowania wartości uczestnika” przez zapewnienie najwyższej jakości, zewnętrznej oceny jakości oraz innowacyjne rozwiązania jakości dla potrzeb międzynarodowego środowiska diagnostycznego.

Zarząd QCMD jest wspierany przez Radę Naukową. W skład Rady wchodzą eksperci z różnych dziedzin, w tym przede wszystkim chorób zakaźŸnych i biologii molekularnej. 
Są oni nieodzowni w doradztwie i rozwoju QCMD.

 Rola i zadania Rady Naukowej:

- ocena ogólnych zadań QCMD i programów EQA przy współdziałaniu z Zarządem QCMD
- ocena systemu zarządzania księgi jakości oraz rekomendacje dla Zarządu QCMD
- prowadzenie rocznego audytu Neutralnego Biura QCMD oraz opracowań statystycznych EQA
- rekomendowanie do Zarządu QCMD potencjalnych ekspertów i grup eksperckich
- proponowanie nowych programów EQA
- doradztwo i wymiana informacji z przemysłem (wytwórcy produktów IVD)
W ramach Rady Naukowej poszczególni członkowie odpowiadają za zachowanie neutralności biura i opracowania statystyczne jak tez redakcję „Wiadomości QCMD”.
Rada Naukowa i Zarząd są wspierane przez niezależnych „doradców QCMD” uczestniczących w Posiedzeniach Doradców Naukowych (SAM) i wnoszących uwagi do tematów naukowych, technologicznych, regulacji prawnych, praktyki QC, statystyki i informatyki we wszystkich sprawach podejmowanych przez QCMD .
Dodatkowo aspekty naukowe, akademickie i kliniczne dla programów EQA, są wspomagane przez współpracę z takimi organizacjami jak European Society for Clinical Virology (ESCV) i European Society for Clinical Microbiology and Infectious Deseases (ESCMID).
Organizacje te są reprezentowane w QCMD przez Radę Naukową i doradców.
Wszędzie, gdzie to możliwe, QCMD współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi dostawcami usług QA a przedstawiciele tych organizacji zapraszani są na Posiedzenia Doradców Naukowych (SAM).

Centralne Biuro QCMD znajduje się w Glasgow. Pracuje tam zarząd, administracja oraz personel techniczny znający zagadnienia EQA. 
Centralne Biuro QCMD odpowiedzialne jest za codzienne czynności biurowe oraz gwarantuje, iż jakość zarządzania i działalność EQA są prowadzone w zgodzie ze stosownymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi.
Biuro odpowiedzialne jest też za usługi zewnętrzne takie jak transport i współpracę z dostawcami produktów do konstruowania EQA.
Wszystkie pytania od klientów w tym sprawy rejestracji w programach EQA, zarządzanie programami oraz dotyczące dystrybucji paneli EQA powinny być kierowane do Centralnego Biura QCMD drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Biuro Neutralne jest odpowiedzialne za zbieranie danych, analizę oraz tworzenie raportów EQA zgodnie z procedurami QCMD i systemem zarządzania jakością dla EQA. 
Wszystkie informacje dotyczące laboratoriów, dane EQA są traktowane, jako poufne i zabezpieczone na indywidualnych kontach uczestników.
Dostęp do nich jest możliwy jedynie przez wprowadzenie indywidualnego hasła.
Biuro Neutralne jest miejscem kontaktowym dla wykonujących programy EQA, gdzie uczestnicy zgłaszają sprawy bezpośrednio związane wynikami programów EQA.
Kontakt z Biurem Neutralnym jest możliwy drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Konstrukcja programów EQA 
Każdy z programów EQA jest zaprojektowany według indywidualnej, właściwej tylko dla tego programu dokumentacji.
Dokumentacje te są definiowane i zatwierdzane corocznie przez QCMD w porozumieniu z wyznaczonymi ekspertami naukowymi (lub grupami ekspertów).
Każda taka nowa dokumentacja uwzględnia informacje i uwagi z poprzedniego roku wniesione przez uczestników programu.
Specyfikacja zawiera skład panelu oraz typy próbek, wymagania techniczne, kwestionariusz „online”, format raportu EQA oraz użyte metody statystycznej obróbki danych.
Dodatkowo specyfikacja EQA zawiera informacje o sposobie transportu, dystrybucji, pakowania oraz wymagania w czasie transportu (temperatura).

Wszystkie programy EQA z QCMD są zgodne z dokumentacją wewnętrzną QCMD oraz ISO 17043:2010, ILAC-G 13: 08/2007 oraz elementami z normy ISO 17025:2005.

 Dobór próbek do paneli EQA 
Próbki dla paneli EQA dobierane są tak, aby spełniały wymagania opisane w corocznie weryfikowanych specyfikacjach dla poszczególnych paneli.
Wymagania te spełniające wymogi formalne jak też zawierają elementy edukacyjne.
Muszą też one pokrywać aspekty kliniczne jak i analityczne procedur diagnostycznych i metodologii stosowanych w laboratoriach.
W związku z powyższym próbki dla paneli EQA powinny symulować istotne własności próbek, z jakimi pracuje w codziennych warunkach każde laboratorium.
Ilość i różnorodność próbek w panelach EQA jest specyficzna dla każdego programu EQA. Panele zawierają od 5 do 12 próbek. Szczegóły dotyczące próbek opisane są w indywidualnych specyfikacjach dostarczanych z każdym panelem.

 Charakterystyka próbek w panelach EQA 
Wszystkie próbki w panelach EQA, użyte materiały oraz matryce są szczegółowo scharakteryzowane zanim zostaną wykorzystane do produkcji paneli. Oznacza to również ich ocenę przez wstępne testowanie, wstępne studium w ramach EQA i użycie różnych platform diagnostycznych stosowanych w laboratoriach.
To wstępne testowanie zapewnia, że uzyskana została zgodność próbek ze specyfikacją i ich integralność. Pozwala to na analizę próbek paneli EQA przy wykorzystaniu zarówno technologii komercyjnych jak i własnych metod opracowanych przez uczestników EQA.
Materiały do EQA mogą być również kalibrowane wg dostępnych standardów międzynarodowych jak i własnych materiałów referencyjnych w przypadku takiej potrzeby.
W związku z powyższym podstawowe jednostki mian stosowane dla programach EQA są jednostkami zaaprobowanymi przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne.
W programach EQA dla których nie są dostępne standardy międzynarodowe i nie ma wspólnych jednostek miary, jednostki te określane są przez Grupy Ekspertów Naukowych poszczególnych programów EQA.
Dla większości jakościowych programów EQA, status próbki ustalany jest jako konsensus dla grupy wszystkich wyników uzyskanych przez wszystkich uczestników programu EQA.
Status próbki ustala się jako:
- Często wykrywany – gdy więcej niż 95% próbek w zbiorze wyników było dodatnie
- Wykrywany – gdy 65-95% próbek w zbiorze wyników dało prawidłowo dodatni wynik
- Rzadko wykrywany – gdy mniej niż 65% próbek w zbiorze dało prawidłowo dodatni wynik
- Ujemny – gdy próbka w panelu nie zawiera patogenu docelowego i daje wynik jednoznacznie ujemny
Status próbki używany jest jedynie do zaliczenia danych z panelu EQA i nie jest miarą określenia „dodatniości” wyniku ani też jego zależności od technologii diagnostycznej.


 Programy pilotażowe EQA 
Co roku QCMD wprowadza do oferty EQA nowe programy EQA.
Programy te są wprowadzane z zachowaniem tych samych standardów jak dla pełnych programów EQA z QCMD.
Jeżeli nowe programy wzbudzą zainteresowanie wśród uczestników oraz dobrą ocenę naukowa to są zamieniane na pełne programy EQA w następnej edycji programów QCMD.

 Udział w programach EQA z QCMD 
Programy QCMD są dostępne dla uczestników z całego świata.
Laboratoria prowadzące badania wirusologiczne metodami biologii molekularnej i wyrażające zainteresowanie udziałem w programie EQA/PT jest uprawnione do udziału w tych programach.
Odpowiednio do powyższego, QCMD zapewni obsługę każdego uczestnika z każdego kraju.
Udział w EQA jest możliwy albo bezpośrednio przez QCMD lub przez jedną z wielu lokalnych grup koordynacyjnych QCMD ewentualnie przez krajowych dostawców programów EQA.
W sprawie szczegółów udziału należy kontaktować się z Centralnym Biurem QCMD pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Opłaty za udział w EQA 
Programy EQA z QCMD są dostępne w cyklach rocznych, gdzie rok liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
Lista dostępnych w danym roku programów jest publikowana corocznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Laboratoria uczestniczące w wielu programach EQA otrzymują zniżkę w opłatach za uczestnictwo.
Można uczestniczyć w dowolnie wybranym programie/programach EQA w ciągu całego roku.
Uczestnictwo w programie EQA oparte jest na zasadzie - „kto pierwszy ten szybciej obsłużony”.
QCMD rezerwuje sobie prawo do przeniesienia zgłoszenia uczestnictwa na następny rok programowy, jeżeli jakiś program EQA został już wyczerpany.
Dla niektórych programów EQA możliwe jest wprowadzenie dodatkowej opłaty za transport.
Należy zawsze sprawdzić informacje na ten temat zawarte w indywidualnych specyfikacjach programów EQA.
Refundacja kosztów poniesionych za udział w programach EQA należy do wyłącznej kompetencji Biura Wykonawczego QCMD. Sytuacje takie mogą mieć miejsce, gdy uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w programie EQA po wysłaniu do niego faktury lub panelu EQA.

 Co otrzymujemy w ramach EQA 
W ramach opłaty za program EQA uczestnik otrzymuje panel EQA, indywidualny, chroniony hasłem dostęp ”on-line” do danych EQA oraz do raportów.
Uczestnik ma też w ramach opłaty dostęp do danych archiwalnych, analizy trendów, wieloparametrowej analizy zbioru danych, raportów indywidualnych, certyfikatu uczestnictwa oraz międzynarodowego raportu EQA.

 Poufność 
Komunikacja ze wszystkimi uczestnikami programu prowadzona jest z zachowaniem zasad poufności.
Uczestnicy programów otrzymują unikalny numer uczestnictwa a wszystkie rezultaty są dostępne przez chroniony hasłem, indywidualny profil uczestnika.
Zachowanie poufności zależy też od odpowiedzialności wszystkich uczestników programu, krajowych współpracowników QCMD oraz dystrybutorów.

 Dystrybucja i wysyłka 
Ilość paneli rozsyłana w ciągu roku zależy od rodzaju panelu EQA. Dla większości paneli EQA jest to jedna lub dwie dystrybucje w ciągu roku.
Uczestnicy są powiadamiani o harmonogramie dostaw drogą e-mailową na około 2 tygodnie przed wysyłką.
Wysyłka paneli do uczestników jest koordynowana przez specjalistyczną firmę kurierską z zachowaniem międzynarodowych przepisów (w tym IATA) oraz wymogami specyfikacji technicznej określonej przez QCMD.
W krajach, gdzie QCMD ma swoje międzynarodowe lub krajowe przedstawicielstwa, dystrybutorów lub dostawców programów EQA dostawy paneli do uczestników programów i ich koordynacja są w gestii tych lokalnych organizacji.
W takich sytuacjach uczestnik programu w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach kontaktuje się z lokalnym partnerem QCMD.
Po otrzymaniu paneli uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia przez swoje konto internetowe na stronie QCMA odbioru panelu i stanu, w jakim on dotarł do użytkownika.
Centralne Biuro QCMD musi być natychmiast powiadomione o złej jakości otrzymanej przesyłki przez wysłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer +44 1419456474.

 Testowanie paneli EQA z QCMD 
Uczestnik programu ma około 4 tygodni na oznaczenie próbek z panelu, odpowiedźŸ na pytania techniczne i wysłanie wyników do Biura Neutralnego przez stronę QCMD.
Panel EQA powinien być oznaczony zgodnie z załączoną instrukcją i jak najdokładniej w zgodzie z wewnętrzną rutynową procedurą stosowaną w laboratorium biologii molekularnej.
Uczestnik, który na 2 tygodnie przed zamknięciem okresu dostarczania wyników oznaczania panelu nie wysłał wyników otrzyma drogą e-mailową przypomnienie z Biura Neutralnego.

 Zgłaszanie wyników EQA do QCMD 
Każdy uczestnik programu EQA otrzymuje unikalny numer uczestnictwa oraz hasło. Pozwala to na „on-line” dostęp do programu zarządzającego QCMD EQA (QCMD-ITEMs).
Uczestnik może używać swego profilu w tym programie do monitorowania swoich postępów, zarządzania elementami w swoim EQA, zgłaszania wyników próbek oraz informacji do formularza technicznego.
Instrukcje są dostępne w systemie „on line”. Dostępny jest też „Podręcznik EQA” pozwalający na zapoznanie się z procedurami QCMD EQA.
Dla uczestników mających trudności w dostępie „on line” do QCMD ITEMs lub pozbawionych dostępu do Internetu, QCMD zapewnia alternatywny formularz zgłoszeniowy.
Uzyskać go można z Biura Neutralnego. Formularz należy wypełnić ręcznie i przesłać zwrotnie na adres Biura Neutralnego drogą faksową.

Uczestnik ma określony czas na wykonanie oznaczeń próbek z panelu i wysłanie wyników do QCMD. 
Laboratorium, które nie wywiąże się w terminie z dostarczeniem rezultatów może nie zostać uwzględnione w pełnej analizie danych oraz raporcie końcowym EQA.

Niezwłocznie po zamknięciu fazy zgłaszania wyników EQA, indywidualne kody próbek z paneli EQA są ujawniane „on line”, aby umożliwić ich identyfikację w indywidualnych profilach uczestnika. 
Od czasu do czasu może się zdarzyć, że przedstawiciel Biura Neutralnego będzie się kontaktował z uczestnikiem programu EQA celem uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do oceny uczestnictwa w programie.
Kontakt taki odbył się będzie przede wszystkim drogą e-mailową.

 Analiza danych EQA 
Wszystkie dane do programów EQA są zbierane drogą elektroniczną przez system QCMD ITEMs pod nadzorem Biura Neutralnego QCMD.
Sposób analizy wyników oparty jest na procedurach stworzonych w oparciu o wymagania ISO 17043 i opisanych w procedurach operacyjnych QCMD.
Procedury standardowe są stosowane dla ochrony integralności procesu analizy danych.
Zapewniana jest też w ten sposób spójność dla wszystkich programów EQA oraz gwarantowana jednakowa ocena każdego laboratorium uczestniczącego w programach.
Dalsze szczegółowe informacje dostępne są w raportach QCMD oraz przez Biuro Neutralne.

 Statystyka w analizie programów QCMD 
Metody statystyczne są opracowane tak, aby osiągnąć cele założone dla poszczególnych programów EQA.
Pozwalają one na dostarczenie uczestnikowi programu czytelnych i zrozumiałych informacji wspierając w ten sposób proces oceny pracy laboratorium.
Założenia do programu statystycznego dla każdego programu EQA są opracowane są przy udziale doradców QCMD z dziedziny bioinformatyki i statystyki z uwzględnieniem normy ISO 17043 i innych dokumentów.
Zmiany procesu oceny statystycznej lub rekomendacji dla włączenia nowych elementów dokonywane są przez Radę Naukową i zatwierdzane „off line” tuż przed włączeniem ich do procedury EQA.

Metody statystyczne użyte wraz programami EQA z QCMD są dokumentowane, zarządzane i nadzorowane przez system kontroli jakości. 
Procedury dla ustalenia kluczowych metod dla odchyleń standardowych, identyfikacji i postępowania z wynikami spoza zakresu jak tez inne narzędzia statystyczne są zdefiniowane w dokumentacji Biura Neutralnego.
W profilu uczestnika jest dostępny Przewodnik EQA. Dodatkowe pytania mogą być kierowane do Biura Neutralnego, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Raporty EQA z QCMD 
Celem QCMD jest dostarczenie raportów, które są intuicyjne i łatwe w zrozumieniu.
Uczestnicy programów EQA otrzymują pierwsze rezultaty zakodowane oraz indywidualny raport oceny swojego laboratorium.
Szkic finalny raportu EQA jest opracowywany przez Biuro Neutralne. Szkic ten jest następnie rozsyłany do ekspertów Grupy Naukowej aby umożliwić im wprowadzenie komentarzy i uwag.
Po zatwierdzeniu raport końcowy jest rozsyłany „on line” do uczestników programów EQA przez ich indywidualne profile na stronie QCMD.
Krajowe grupy EQA otrzymują też dodatkowy raport dedykowany dla danego kraju lub grupy.

 Punktacja jakości w EQA 
Panele EQA z QCMD zawierają szereg próbek zaprojektowanych w taki sposób, aby ocenić różne aspekty jakości w procesie diagnostycznym.
Próbki w panelu są dobrane wg informacji naukowych, znaczenia klinicznego i doświadczenia klinicznego (publikacje literaturowe i doświadczenie kliniczne) a tam, gdzie jest to potrzebne uwzględniają doświadczenie z poprzednich edycji EQA.
Od uczestników programów oczekuje się prawidłowej analizy i zgłoszenia kluczowych próbek celem wykazania dobrej biegłości diagnostycznej.
Dodatkowo uczestnicy, którzy zgłaszają wyniki nieokreślone (zarówno dla próbek ujemnych jak i dodatnich) będą mieli te wyniki zaliczone jako nieprawidłowe.
Jakość algorytmu punktacji jest regularnie kontrolowana przez doradców ds. bioinformatyki i statystyki.

 Sprzężenie zwrotne z uczestnikami programów EQA 
Celem wszystkich programów EQA jest zapewnienie czytelnych i jednoznacznych ocen wszystkich uczestników w zakresie ogólnej jakości pracy laboratorium biologii molekularnej.
Osiąga się to przez raporty EQA i interakcje techniczne na różnych etapach programów EQA.
Dodatkowo, tam gdzie mamy wystarczającą ilość danych, tworzy się grupy uczestników używających tych samych technologii laboratoryjnych celem ich wspólnej oceny.
Programy EQA są zaprojektowane tak, aby umożliwić uczestnikom stałe podnoszenie jakości pracy, ale zawierają też elementy edukacyjne.

 Sprzężenie zwrotne z lokalnymi władzami nadzoru jakości 
QCMD jest zobowiązane dostarczać szczegóły oceny jakości pracy laboratoriów do właściwych krajowych organizacji nadzoru jakości.
QCMD przekazuje informacje w sposób gwarantujący zachowanie zasad poufności a uczestnicy są świadomi takich regulacji w różnych krajach.
Odpowiedzialnością krajowych władz nadzoru jakości jest zapewnienie sprzężenia zwrotnego z laboratoriami w zakresie jakości i wprowadzanie skutecznych mechanizmów utrwalania jakości oraz usuwania zjawisk niekorzystnych dla jakości diagnostycznej.

 Problemy uczestników programów EQA 
Tam, gdzie dane z programu EQA wskazują na potencjalny problem z próbkami sytuacja taka jest analizowana przez kierownictwo kontroli jakości (QMS).
Zwykle odbywa się to przez oficjalne zgłoszenie opisane w QCMD QMS.
Badanie każdego takiego przypadku wspierane jest przez Biuro Neutralne QCMD.
Każdy potencjalny problem w EQA powinien być przekazany bezpośrednio do Biura Neutralnego, które zajmuje się problemem indywidualnie.

 Zmowy i fałszerstwa dotyczące wyników 
Należy pamiętać, że uczestnicy programów EQA nie mogą komunikować się między sobą w sprawie wyników programów aż do momentu zakończenia zgłaszania wyników konkretnego programu EQA.
Dotyczy to zarówno laboratoriów jak i indywidualnych uczestników EQA.
Uczestnicy nie powinni przesyłać paneli ani żadnej z próbek do innego laboratorium, chyba że jest to częścią ich codziennej praktyki lub uzyskali indywidualną zgodę i instrukcję z QCMD jak to zrobić.
Uczestnicy nie mogą odbierać paneli ani żadnej z jego próbek od innego laboratorium chyba, że jest to częścią ich codziennej praktyki lub uzyskali indywidualną zgodę i instrukcję z QCMD jak to zrobić.

Każdy uczestnik programów EQA, u którego stwierdzono, iż jest w zmowie z innym uczestnikiem będzie natychmiast usunięty z programu a o fakcie tym może być powiadomiony jego krajowy dostawca programu lub stosowne władze.

 Publikacja wyników programów EQA 
QCMD zachęca i wspiera rozpowszechnianie informacji dotyczących programów EQA zarówno w formie publikacji jak i wykładów.
Jeżeli uczestnicy programów EQA chcą publikować wyniki lub publikacje QCMD powinni uzyskać zgodę z QCMD.

 

 Referencje, informacje wspierające oraz wytyczne

- BS EN 14136:2004 Use of External Quality Assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures.

- ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – general requirements for proficiency testing.

- CLSI/NCCLS MM14A Proficiency Testing for Molecular Methods; Approved Guideline.

- QCMD/CoP001 QCMD Code of Practice.

- BS EN ISO 9001:2008 Quality Management Systems- Requirements.